string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr X/33/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 17 października 2007w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2008 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327) oraz art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r (M.P. Nr 47, poz.557)

Uchwała nr X/33/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 października 2007


w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327) oraz art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r (M.P. Nr 47, poz.557)


uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie gminy Rogowo w 2008 roku w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów z terenu danej wsi.
2. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci odprowadzają do kasy Urzędu
Gminy w Rogowie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia  następnego miesiąca.
3. Wynagrodzenie za czynności inkasa ustala się w wysokości 50%  kwoty pobranej opłaty targowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

        
                                                               Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
                                                               Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr X/33/2007 (56kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (28kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 listopada 2007, 08:45:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3335