string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr X/31/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 17 października 2007zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , oraz art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Uchwała nr X/31/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 17 października 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , oraz art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)


uchwala się , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr IV/3/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2007 rok zmienionej :

- uchwałą Nr V/8/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2007 r,
- zarządzeniem Nr 4/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2007 r,
- uchwałą Nr VI/15/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2007 r,
- zarządzeniem Nr 5/2007 r. Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2007 r,
- uchwałą Nr VII/18/2007 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 maja 2007 r,
- zarządzeniem Nr 7/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 maja 2007 r,
- zarządzeniem Nr 11/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2007 r,
- zarządzeniem Nr 14/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2007 r,
- uchwałą Nr VIII/21/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 lipca 2007 r,
- zarządzeniem Nr 19/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2007 r,
- zarządzeniem Nr 21/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 sierpnia 2007 r,
- uchwałą NrIX/25/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 września 2007 r,
- zarządzeniem Nr 25/2007 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 września 2007 r.   
 wprowadza się następujące zmiany :

1) W § 1 .
    Dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 10.493.742 zł zwiększa się
    do kwoty 10.610.218 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) W § 2 ust. 1
    Wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 10.493.742 zł zwiększa                 
    się do kwoty 10.610.218 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) W § 2 ust.2                           
    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie   z
    załącznikiem Nr 3 ( 3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku ) .

4)  W § 5
    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
    zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5) W § 9
   Dochody i wydatki samodzielnej jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek
   Wczasowy w Sitnicy ,zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian  o których mowa w § 1 ulegają  zmianie załączniki Nr 1,2,3,3a 5 i 7 , do uchwały Nr IV/3/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.         

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Plik do pobrania uchwała nr X/31/2007 (130kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (100kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 2 (114kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3 (92kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3a (69kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 4 (117kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 4 cd.. (59kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5 (90kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5 cd .. (90kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 listopada 2007, 08:36:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2943