string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr IX/27/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 14 września 2007w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/22/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007 r. Nr 48 poz.327) i art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, Dz. U. z 2005 r. Nr 69 poz. 626, Dz. U. z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Dz. U. z 2006 r. Nr 94 poz. 657, Dz. U. z 2006 r. Nr 167 poz. 1193, Dz. U. z 2006 Nr 249 poz. 1833)

Uchwała nr IX/27/2007
Rady Gminy Rogowo
z dnia 14 września 2007


w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/22/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007 r. Nr 48 poz.327) i art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, Dz. U. z 2005 r. Nr 69 poz. 626, Dz. U. z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Dz. U. z 2006 r. Nr 94 poz. 657, Dz. U. z 2006 r. Nr 167 poz. 1193, Dz. U. z 2006 Nr 249 poz. 1833)


uchwala się, co następuje:

§ 1 Uchyla się Uchwałę Nr VIII/22/07 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rogowo. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i nie podlega   ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                             

                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                     Marek Długokęcki

Plik do pobrania uchwała nr IX/27/2007 (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (8 października 2007, 08:14:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2671