string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr LVI/350/2023Rady Gminy Rogowoz dnia 16 sierpnia 2023zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy RogowoNa podstawie art. 5, art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463)

Uchwała nr LVI/350/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 16 sierpnia 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Rogowo

Na podstawie art. 5, art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W załącznikach nr od 1 do 22 uchwały nr XXIX/47/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Rogowo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2010 r. Nr 39 poz. 431 i poz. 432 oraz z 2019 r. poz. 988) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja Rady Sołeckiej i Sołtysa rozpoczyna się z dniem wyboru i kończy 
z upływem kadencji rady gminy.”;
2) w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Po upływie kadencji Rada Sołecka i Sołtys pełnią swoją funkcję do dnia wyboru nowych organów.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzka Kujawsko – Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
            Urszula Czerska

Uzasadnienie

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rady gminy w odrębnym statucie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
W związku z ustawą z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 2418) wydłużenie dotychczasowej 5-letniej kadencji Rady Sołeckiej i Sołtysa zapewni ciągłość wykonywania ich zadań.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie gminy Rogowo został poddany konsultacjom z mieszkańcami gminy w dniu 26 lipca 2023 roku. Podczas konsultacji nie zgłoszono uwag, wniosków ani pytań.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (13 września 2023, 10:12:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228