string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr LV/348/2023Rady Gminy Rogowoz dnia 29 czerwca 2023zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803)

Uchwała nr LV/348/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 czerwca 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803)


uchwala się, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/313/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LIII/333/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2023 r., Uchwałą Nr LIV/344/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)  W § 1 ust. 1
    Dochody budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 35 491 329,96 zł zwiększa się do kwoty
    35 755 475,96 zł, z tego:
      1. dochody bieżące z kwoty 24 151 706,00 zł  zwiększa  się  do  kwoty  24 307 852,00 zł
      2. dochody majątkowe z kwoty 11 339 623,96 zł zwiększa się do kwoty 11 447 623,96 zł zgodnie
          z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) W § 2 ust. 1
    Wydatki budżetu gminy na 2023 rok  w  kwocie  41 147 452,96 zł  zwiększa  się  do  kwoty  
    41 411 598,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3) W § 2 ust. 1 pkt 1
     Wydatki bieżące w kwocie 24 378 800,96 zł  zwiększa  się  do  kwoty  24 657 050,69 zł.
4) W § 2 ust. 1 pkt 2
       Wydatki majątkowe z kwoty 16 768 652,00 zł zmniejsza się do kwoty 16 754 548,27 zł.
5) W § 2 ust. 4
     Określa  się   zadania   inwestycyjne  w  2023  roku   zgodnie   z   załącznikiem  Nr 3.
6) W § 2 ust. 5 pkt 1
     Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem
     Nr 4. 
7) Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 rok finansowanych ze środków Funduszu 
     Pomocy na   realizację  zadań   na   rzecz   pomocy   obywatelom  Ukrainy  zgodnie 
     z załącznikiem Nr 5. 
8) W § 7 pkt 1
      Upoważnia się  Wójta  Gminy  do  zaciągania  zobowiązań na  finansowanie  wydatków
      na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 3.
9) W § 4 ust. 4
    Wyodrębnia się  w  budżecie  kwotę   1 058 635,00 zł  dochodów   i   kwotę  1 079 972,00 zł 
    wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.
10) W § 4 ust. 5
     Plan   wydatków   na   przedsięwzięcia   realizowane  w   ramach   Funduszu   Sołeckiego
     w 2023 roku  zgodnie  z  załącznikiem Nr 6.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki      
Nr 1, 2, 4, 5, 10 do  Uchwały  Nr XLVI/296/2022  Rady  Gminy  Rogowo  z  dnia 28 grudnia          2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik Nr 1 (1245kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 2 (215kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 3 (394kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 4 (91kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 5 (142kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 6 (267kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (76kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2023, 13:41:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250