string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr LIV/346/2023Rady Gminy Rogowoz dnia 15 czerwca 2023w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rogowo oraz zasad ich wypłacaniaNa podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, poz.572) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 poz. 1974)

Uchwała nr LIV/346/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 15 czerwca 2023


w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rogowo oraz zasad ich wypłacania

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, poz.572) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 poz. 1974)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Radni Rady Gminy Rogowo otrzymują diety w formie ryczałtu miesięcznego.

§ 2. Ustala się wysokość miesięcznej diety zryczałtowanej przysługującej radnemu za udział
       w sesjach Rady Gminy oraz w posiedzeniach Komisji:
1) dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości: 1500,00 zł;
2) dla wiceprzewodniczących Rady Gminy w wysokości: 800,00 zł;
3) dla przewodniczących komisji w wysokości: 800,00 zł;
4) dla pozostałych radnych w wysokości: 700,00 zł.

§ 3. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej diet w formie ryczałtu, radny otrzymuje jeden ryczałt, najwyższej wysokości z przysługującego mu tytułu. 

§ 4. Diety pomniejsza się z tytułu każdej nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu komisji o  2% kwoty diety określonej w §2.

§ 5. Podstawą do wypłacenia diet są listy obecności radnych biorących udział w sesji lub komisji. 

§ 6. Diety będą wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez radnego lub w kasie Urzędu Gminy w Rogowie za dany miesiąc najpóźniej do dnia piątego następnego miesiąca.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2021 
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rogowo oraz zasad ich wypłacania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek DługokęckiUzasadnienie
Stosownie do art. 25 ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
na zasadach ustalonych przez Radę Gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Ustawa o samorządzie gminnym w art. 25 ust. 6 stanowi, że wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Uchwała normuje wysokość diet, różnicując je w zależności od pełnionej funkcji przez radnego. 
Uchwała ma na celu uregulowanie wysokości wypłacanych diet dla radnych Rady Gminy Rogowo oraz dostosowanie zasad wypłat diet do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2023, 10:00:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92