string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr LIV/344/2023 Rady Gminy Rogowoz dnia 15 czerwca 2023zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803)

Uchwała nr LIV/344/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 15 czerwca 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803)


uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/313/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 lutego  2023 r., Uchwałą Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LIII/333/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)  W § 1 ust. 1
         Dochody budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 35 460 398,96 zł zwiększa się do kwoty
         35 491 329,96 zł, z tego:
            1. dochody bieżące z kwoty 24 120 775,00 zł  zwiększa  się  do  kwoty  24 151 706,00 zł
            2. dochody majątkowe stanowią kwotę 11 339 623,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
                do uchwały.
2) W § 2 ust. 1
         Wydatki budżetu gminy na 2023 rok  w  kwocie  41 116 521,96 zł  zwiększa  się  do  kwoty  
         41 147 452,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3) W § 2 ust. 1 pkt 1
         Wydatki bieżące w kwocie 24 347 869,96 zł  zwiększa  się  do  kwoty  24 378 800,96 zł.
4) W § 2 ust. 1 pkt 2
         Wydatki majątkowe stanowią kwotę 16 768 652,00 zł.
5) W § 2 ust. 4
         Określa  się   zadania   inwestycyjne  w  2023  roku   zgodnie   z   załącznikiem  Nr 3.
6) W § 2 ust. 5 pkt 1
         Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4. 
7) Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 rok finansowanych ze środków Funduszu 
         Pomocy na   realizację  zadań   na   rzecz   pomocy   obywatelom  Ukrainy  zgodnie 
         z załącznikiem Nr 5. 
8) Ustala się plan  dochodów  i  wydatków  na  realizację  ustawy  o  dodatku  węglowym,
         ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła ze środków 
         Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z załącznikiem Nr 6.
9) W § 3 ust. 1
        Deficyt budżetu w kwocie 5 656 123,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych  
        w kwocie 1 392 581,93 zł; przychodami  z  wolnych  środków, o których  mowa  w  art. 217 
        ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 463 846,00 zł;  przychodami  z  niewykorzystanych  środków 
        pieniężnych  na  rachunku   bieżącym   budżetu   oraz   wynikających   z   rozliczenia  środków 
        określonych  w   art.5  ust. 1 pkt 2, o  których   mowa   w   art. 217   ust. 2   pkt 8   ustawy                  w kwocie   209 356,63 zł  oraz  przychodami  pochodzącymi  z  zaciąganych  kredytów 
        i pożyczek w kwocie 1 590 338,44 zł.
10) W § 3 ust. 2
        Określa  się  łączną  kwotę  planowanych  przychodów  6 076 123,00 zł  i  łączną   kwotę  
        planowanych rozchodów 420 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7.
11) W § 6 
        Ustala się limity zobowiązań z tytułu  kredytów  i  pożyczek  oraz  emitowanych  papierów 
        wartościowych na:
           1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie
               2 000 000,00 zł;
           2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 590 338,44 zł;
12) W § 7 pkt 1
         Upoważnia się  Wójta  Gminy  do  zaciągania  zobowiązań na  finansowanie  wydatków
         na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 3.
13) W § 8 ust. 1
         Upoważnia się Wójta Gminy do:
           1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
               a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000,00 zł;
               b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 590 338,44 zł;

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki      
      Nr 1, 2, 4, 5, 7, do  Uchwały  Nr XLVI/296/2022  Rady  Gminy  Rogowo  z  dnia 28 grudnia         
      2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki
Plik do pobrania Załącznik Nr 1 (108kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 2 (247kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 3 (393kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 4 (80kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 5 (141kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 6 (56kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 7 (143kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (85kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2023, 09:35:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253