string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr LIV/343/2023Rady Gminy Rogowoz dnia 15 czerwca 2023w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rogowo za 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.18a ust. 3 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572), oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803)

Uchwała nr LIV/343/2023
Rady Gminy Rogowo
z dnia 15 czerwca 2023


w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rogowo za 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.18a ust. 3 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572), oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803)


Rada uchwala, co następuje:


§ 1. Po  zapoznaniu się ze  sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2022 rok, sprawozdaniem finansowym, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium  oraz po dyskusji Rada Gminy Rogowo  w głosowaniu jawnym bezwzględną większością ustawowego składu Rady udziela absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo Panu Zbigniewowi Zgórzyńskiemu za 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV/343/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 czerwca 2023 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rogowo po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy za  2022 rok  pozytywnie oceniła wykonanie budżetu, co zostało zawarte w uchwale  Komisji Rewizyjnej z dnia 15 maja  2023 r. i opinii do tej uchwały. 
Regionalna Izba Obrachunkowa  po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz załącznikami  również pozytywnie zaopiniowała jego realizację.


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (10 sierpnia 2023, 09:17:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252