string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/19/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 28 grudnia 2006zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa drogi Nadróż-Huta „ .Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit „e” w związku z art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) uchwala się , co następuje :

Uchwała nr III/19/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 28 grudnia 2006


zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa drogi Nadróż-Huta „ .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit „e” w związku z art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) uchwala się , co następuje :


§ 1.

Rada Gminy Rogowo zaciąga długoterminowe zobowiązanie w wysokości 763.038 zł.( słownie : siedemsetsześćdziesiąttrzytysiącetrzydzieściosiemzłotych ) 

§ 2.

Zobowiązanie o którym mowa w § 1 dotyczy podpisania umowy z firmą : Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp.z o.o. w Lipnie i inspektorem nadzoru Bogusławem Martewiczem na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa drogi Nadróż- Huta „ .

§ 3.

Zobowiązanie określone w § 1 i § 2 zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy ( podatku od nieruchomości ) .

§ 4.

Realizacja zobowiązania określonego w § 1 i § 2 planowana jest w 2007 r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .  

                                                                       Przewodniczący
                                                                   Rady Gminy Rogowo

                                                                      Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr III/19/2006 (35kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2007, 09:46:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3806