string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/18/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 28 grudnia 2006zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , art. 86 ust. 1 i 2 oraz art.184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) uchwala się , co następuje :

Uchwała nr III/18/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 28 grudnia 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r.Nr 142 , poz.1591 z późn. zmianami ) , art. 86 ust. 1 i 2 oraz art.184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) uchwala się , co następuje :


§ 1.

W uchwale Nr XXVII/41/05 r. Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok zmienionej :
- uchwałą Nr XXVIII/3/06 Rady Gminy  Rogowo z dnia 29 marca 2006 r,
- zarządzeniem Nr 4/2006 Wójta Gminy  Rogowo z dnia 31 marca 2006 r,
- zarządzeniem Nr 7/2006 Wójta Gminy  Rogowo z dnia 31 maja 2006 r,
- uchwałą Nr XXIX/7/06 Rady Gminy  Rogowo z dnia 30 czerwca 2006 r ,
- zarządzeniem Nr 11/2006 Wójta gminy  Rogowo z dnia 30 czerwca 2006 r ,
- zarządzeniem Nr 18/2006 Wójta Gminy  Rogowo z dnia 28 sierpnia 2006 r,
- uchwałą Nr XXX/10/06 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 września 2006 r ,
- zarządzeniem Nr 22/2006 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 września 2006 r,
- zarządzeniem Nr 25/2006 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2006 r ,
- zarządzeniem Nr 30/2006 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2006 r.
 wprowadza się następujące zmiany :

1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 10.924.731 zł zwiększa się
do kwoty 10.928.871 zł.
w tym :
    a) subwencję ogólną z kwoty 5.193.430 zł zwiększa się do kwoty 5.296.398 zł ,
        z tego:
        - część oświatową z kwoty 2.917.173 zł zwiększa się do kwoty 2.930.051 zł ,
        - uzupełnienie subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 90.090 zł .

   b) środki z programów strukturalnych i spójności UE z kwoty 531.622 zł zmniejsza się do
       kwoty 364.500 zł .

2) W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 11.568.227  zł zwiększa                  się do kwoty 11.572.367 zł.

3) W § 2 ust.2 lit.a                           
Wydatki bieżące w wysokości 9.263.551 zł zmniejsza  się do kwoty 9.248.226 zł.
w tym :
- wynagrodzenia osobowe z kwoty 2.991.823 zł zmniejsza do kwoty 2.990.823 zł,
- dotacje z budżetu w wysokości 83.819 zł zmniejsza się do kwoty 81.426 zł ,
- wydatki na obsługę długu publicznego z kwoty 26.000 zł zmniejsza się                    do 
  kwoty 19.182 zł .

4) W § 2 ust.2 lit. b
Wydatki majątkowe w wysokości 2.304.676 zł zwiększa się do kwoty 2.324.141 zł .

5)  W § 3
Dokonuje się zmniejszenia istniejącej rezerwy budżetowej z kwoty 32.194 zł            do kwoty 24.012 zł .

§ 2.

W wyniku wprowadzonych zmian  o których mowa w § 1 ulegają  zmianie załączniki Nr 1,2,5,6 i 8 do uchwały Nr XXVII/41/05 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r.

1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2006 
    o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 r 
    określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia 
    załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
4. Dochody i wydatki samodzielnej jednostki budżetowej obrazuje załącznik 
    Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.        

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                  Rady Gminy Rogowo

                                                                                  Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr III/18/2006 (42kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (81kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (50kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (60kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (57kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2007, 09:42:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3311