string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/11/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 6 grudnia 2006w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r Nr 121, poz 844 z późn. zmianami ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2006r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007r ( M.P. Nr 72, poz. 721), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 75, poz. 758 )

Uchwała nr II/11/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r Nr 121, poz 844 z późn. zmianami ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2006r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007r ( M.P. Nr 72, poz. 721), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 75, poz. 758 )


R a d a  G m i n y
uchwala, co następuje :

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
   1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
     a)od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         540 zł
     b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      900 zł
     c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton            1.080 zł

   2.od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
      uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
     a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton        
         -o liczbie osi – dwie                         1.150 zł 
         -o liczbie osi – trzy                          1.150 zł 
     b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
         -o liczbie osi – trzy                          1.250 zł
         -o liczbie osi – cztery i więcej            1.250 zł 
     c)równej lub wyższej niż 26 ton
         -o liczbie osi – cztery i więcej             1.654 zł

   3.od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o
      dopuszczalnej masie całkowitej 
      a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton      
         -o liczbie osi – dwie                        1.252 zł 
         -o liczbie  osi – trzy                        1.150 zł  
      b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
         -o liczbie osi – trzy                         1.577 zł 
         -o liczbie osi – cztery i więcej           1.400 zł  
      c)równej lub wyższej niż 26 ton
         -o liczbie osi – cztery i więcej           2.452,80 zł
  
   4.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
      lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
      a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton            1.080 zł 
      b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton               1.080 zł  
      c)od 9 ton i poniżej 12 ton                  1.080 zł  
   5.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
      lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
      równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
      a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
        -o liczbie osi – dwie                         1.150 zł 
      b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
        -o liczbie osi – dwie                         1.413 zł 
      c)równej lub wyższej niż 36 ton
        -o liczbie osi – dwie                         1.413 zł  
        -o liczbie osi – trzy                          1.723 zł
 
   6.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
      lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
      całkowitej zespołu pojazdów :
       a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
          -o liczbie osi – dwie                      1.150 zł
       b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
          -o liczbie osi – dwie                      1.936,29 zł 
       c)równej lub wyższej niż 36 ton
          -o liczbie osi – dwie                      1.938 zł
          -o liczbie osi – trzy                       2.505,15 zł
 
    7.od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
      masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
      działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
           -od 7 ton i poniżej 12 ton            330 zł
 
    8.od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
       równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
       a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
           -o liczbie osi – jedna                       350 zł 
       b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
           -o liczbie osi – jedna                       360 zł 
           -o liczbie osi – dwie                         850 zł  
       c)równej lub wyższej niż 36 ton
           -o liczbie osi – dwie                         1.150 zł  
           -o liczbie osi - trzy                           1.000 zł
 
    9.od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
       masie całkowitej zespołu pojazdów :
       a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
           -o liczbie osi – jedna                      350 zł  
       b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
           -o liczbie osi – jedna                     562 zł 
           -o liczbie osi – dwie                       1.292 zł 
       c)równej lub wyższej niż 36 ton
           -o liczbie osi – dwie                       1.700 zł  
           -o liczbie osi – trzy                        1.500 zł
 
   10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
       a)mniej niż 30 miejsc                          900 zł 
       b)równej lub wyższej niż 30 miejsc        900 zł 


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


        Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr II/11/2006 (36kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2006, 07:43:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3750