string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLVII/301/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2022w sprawie przyznania dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Rogowie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/284/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. Rady Gminy Rogowo w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz.U. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz.6129)

Uchwała nr XLVII/301/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2022


w sprawie przyznania dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Rogowie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art.81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/284/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. Rady Gminy Rogowo w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz.U. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz.6129)


Rada uchwala, co następuje:


§ 1. Przyznaje się dotację z budżetu Gminy Rogowo dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja
       w Rogowie, Rogowo 57, 87-515 Rogowo,  w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy 00/100
       złotych) na zadanie "Wymiana pokrycia dachowego na wieży Kościoła parafialnego
       pw. św. Bartłomieja w Rogowie”.

§ 2. Szczegółowe warunki oraz zasady przyznania dotacji zostaną ustalone w umowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uzasadnienie (181kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2023, 10:02:25)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2023, 10:03:10)
Zmieniono: poprawiono etykietę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 366