string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLVI/299/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2022w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Rogowo na lata 2023-2025Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, 2022 r. poz. 1549) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561)

Uchwała nr XLVI/299/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Rogowo na lata 2023-2025

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, 2022 r. poz. 1549) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Gminy Rogowo, na lata 2023 - 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik (226kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2023, 09:50:24)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2023, 09:55:10)
Zmieniono: poprawiono etykietę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 359