string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLVI/298/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2022w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na lata 2023 - 2024 .Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art.41 ust.1,2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218, 1700, 2185) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021r. poz. 2469, z 2022 r. poz. 763, 764, 1700, 1812, 1855)

Uchwała nr XLVI/298/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na lata 2023 - 2024 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art.41 ust.1,2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218, 1700, 2185) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021r. poz. 2469, z 2022 r. poz. 763, 764, 1700, 1812, 1855)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2023- 2024, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Program (5601kB) pdf

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10  ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2023, 09:43:48)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2023, 09:45:12)
Zmieniono: dodano uzasadnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 354