string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/13/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 6 grudnia 2006w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2007 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r Nr 121, poz.844 z późn. zmianami ) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz.758)

Uchwała nr II/13/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r Nr 121, poz.844 z późn. zmianami ) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz.758)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie gminy Rogowo w 2007 roku w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów z terenu danej wsi.
2. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci odprowadzają do kasy Urzędu Gminy w
    Rogowie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.
3. Wynagrodzenie za czynności inkasa ustala się w wysokości 50%  kwoty pobranej opłaty
    targowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

        Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr II/13/2006 (34kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (19kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2006, 07:29:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4028