string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLVI/296/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2022w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634),

Uchwała nr XLVI/296/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634),


uchwala, co następuje:
§  1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 42 415 720,00 zł,  
          z tego:
    1)  dochody bieżące w kwocie 22 691 096,04 zł.
    2)  dochody majątkowe w kwocie 19 724 623,96 zł.
      2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych
        ustawami w wysokości 2 478 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§  2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 45 837 020,00 zł, 
           z tego:
    1) wydatki bieżące w kwocie  22 199 760,00 zł.
    2) wydatki majątkowe  w kwocie  23 637 260,00 zł.                     
      2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.       
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:      
    a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   zadań   zleconych   
        ustawami   w   wysokości 2 478 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5.  Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:
    1) dotacje    dla    jednostek   sektora    finansów   publicznych 338 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem
        Nr 5,
    2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem
        Nr 6.
§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 3 421 300,00 zł zostanie sfinansowany przychodami  
             pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 841 300,00 zł i łączną kwotę    
      planowanych rozchodów 420 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 
§ 4. 1.Ustala  się plan dochodów  z tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych 
          oraz plan wydatków na  realizację  zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
          rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem
          Nr 8. 
       3. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
            za korzystanie  ze  środowiska  na  2023 rok:  wpływy  w  wysokości 2 000,00 zł; 
            wydatki w  wysokości  39 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
       4. Wyodrębnia  się  w  budżecie  kwotę  1 058 635,00 zł  dochodów  i   kwotę  
           1 064 277,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.
       5. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 505 942,23 zł  do dyspozycji sołectw, zgodnie   
           z załącznikiem nr 10.
§  5. Tworzy się rezerwy:
    1) ogólną w wysokości 140 000,00 zł,
    2) celową  w  wysokości 52 850,00 zł  na  realizację  zadań  własnych  z  zakresu zarządzania
        kryzysowego.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz  emitowanych papierów
       wartościowych  na:
       1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie
           1 500 000,00 zł,
       2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 421 300,00 zł, 
       3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych   
           oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 420 000,00 zł.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
    1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 4.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
    1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
        a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł,
        b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie  3 421 300,00  zł,       
        c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
            zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie      420 000,00 zł.
    2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązańz tytułu
        umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
        zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
        budżetowy na łączną kwotę 1 000 000 zł.
    3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
        paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i
        wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na
        przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 
    4)  dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
        a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile
            zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
        b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo
            środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
        c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
    5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł. 
    6) udzielania poręczeń i gwarancji.
    7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
        prowadzący obsługę budżetu. 
§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 
           budżetowym 2023 w wysokości 300 000,00 zł, z tego:
    1) gwarancji do kwoty  100 000,00 zł.
    2) poręczeń do kwoty   200 000,00 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
         Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Plik do pobrania Załącznik Nr 1 (3942kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 2 (7516kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 3 (902kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 4 (997kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 5 (296kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 6 (190kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 7 (460kB) pdf
Plik do pobrania Informacja (186kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (5344kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2023, 09:35:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370