string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLVI/295/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2022w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2023-2035Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561).

Uchwała nr XLVI/295/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2023-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561).


Rada Gminy postanawia:
§ 1
Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z Załącznikiem    Nr 2 do Uchwały.
§ 3
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXXIV/207/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2022-2032, zmieniona Uchwałą Nr XXXV/217/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/230/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 kwietnia 2022 r., Uchwałą  Nr XXXIX/255/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 36A/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XXXX/265/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLI/273/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLII/279/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia   26 września 2022 r.,
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.


Plik do  pobrania Załącznik Nr 1 (4640kB) pdf
Plik do  pobrania Załącznik Nr 2 (690kB) pdf
Plik do  pobrania Objaśnienia (1673kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2023, 09:04:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332