string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLVI/294/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 grudnia 2022zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

Uchwała nr XLVI/294/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 grudnia 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)


Rada uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXXIV/206/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XXXV/216/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/229/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2022 r.,  Zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/238/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem       Nr 24/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/254/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2022 r.,  Uchwałą Nr XXXX/264/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 42/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 2 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 46/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLI/272/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia     25 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia         2022 r., Uchwałą Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 65/2022 i Nr 65A/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/282/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 października 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/283/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 listopada 2022 r., Uchwałą Nr XLV/285/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 75/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2022 r., 

1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 37 806 086,93 zł zmniejsza się do kwoty 36 366 717,13 zł, z tego:
1)   dochody bieżące z kwoty 34 260 252,31 zł zwiększa się do kwoty 34 780 882,51 zł
2)   dochody majątkowe z kwoty 3 545 834,62 zł  zmniejsza się do kwoty 1 585 834,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 
2)  W § 1 ust. 3 pkt 1
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami z kwoty 6 540 482,50 zł zwiększa się do kwoty 6 540 761,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3) W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 38 885 386,93 zł zmniejsza się do kwoty 35 967 273,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 31 178 512,65 zł zwiększa się do kwoty 31 971 498,85 zł.
5) W § 2 ust. 1 pkt 2
Wydatki majątkowe z kwoty 7 706 874,28 zł zmniejsza się do kwoty 3 995 774,28 zł.
6) Nadwyżka budżetowa w kwocie 399 444,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej 
    zaciągniętych zobowiązań.
7) W § 2 ust. 3
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 6 540 482,50 zł zwiększa się do kwoty 6 540 761,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
8)  W § 2 ust. 4
Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
9)  Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację ustawy o dodatku węglowym,
     ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła  
     i dla odbiorców wrażliwych ze środków  Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 
     zgodnie z załącznikiem Nr 5.
10)  Ustala się plan dochodów i wydatków na 2022 rok finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na
       realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie  z załącznikiem Nr 6.
11) W § 3 ust. 2
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 066 366,17 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 3 465 810,17 zgodnie z załącznikiem Nr 7.
12) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków
      na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 4.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3,
      4, 7, do  Uchwały  Nr XXXIV/206/2021  Rady  Gminy  Rogowo  z  dnia30 grudnia 2021 r.  w sprawie
      budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym    
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 stycznia 2023, 08:49:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334