string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/08/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 6 grudnia 2006w sprawie ustalenia diet dla radnych.Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr II/08/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie ustalenia diet dla radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz 1591 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje :


§ 1. Przyznać dietę za udział w sesji, posiedzeniach Komisji w wysokości  13 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. Nr 200,  poz 1679 z późn. zm) zaokrąglając w górę do pełnego złotego.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Traci moc uchwała Nr 3/95 z dnia 20 lutego 1995r w sprawie ustalenia diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych i członków Komisji spoza Rady.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr II/9/2006 (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2006, 07:19:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3159