string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/14/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 6 grudnia 2006w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591.z późn.zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 .01. 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U .z 2006r .Nr 121, poz. 844 z późn.zmianami), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P.Nr 75, poz.758 )

Uchwała nr II/14/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591.z późn.zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 .01. 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U .z 2006r .Nr 121, poz. 844 z późn.zmianami), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P.Nr 75, poz.758 )


R a d a   G m i n y
u c h w a l a   :

§ 1

Roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 37 zł od jednego posiadanego psa.
Dla osób, które weszły w posiadanie psa po 1 czerwca roku podatkowego ustala się stawkę podatku w wysokości  18,50 zł.

§ 2

Zwalnia się od podatku od posiadania psów :
1. jednego psa utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego stanowiące samodzielną posesję, nie będącą gospodarstwem rolnym w celu pilnowania nieruchomości .

§ 3

Podatek płatny jest bez wezwania najpóźniej do 15 maja roku podatkowego w kasie Urzędu Gminy w Rogowie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                  Przewodniczący Rady Gminy
                  Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr II/14/2006 (25kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (18 grudnia 2006, 07:14:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3774