string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLV/293/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 listopada 2022zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Huta-Chojno zmienioną uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Huta-Chojno.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185)

Uchwała nr XLV/293/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 listopada 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Huta-Chojno zmienioną uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Huta-Chojno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185)


Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/125/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Huta-Chojno zmienionej uchwałą nr XXXV/222/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Huta-Chojno zmianie ulega załącznik graficzny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Pik do pobrania Załącznik (1932kB) pdf

UZASADNIENIE
W związku z prowadzoną procedurą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Huta-Chojno stwierdzono, iż konieczna jest ponowna zmiana obszaru opracowania. Po szczegółowej analizie uznano, że zasadne będzie wyłączenie obszaru wskazanego na załączniku graficznym do niniejszej uchwały z obszaru opracowania planu. metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2022, 10:40:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378