string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLV/292/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 listopada 2022w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Sosnowo i WierzchowiskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561)

Uchwała nr XLV/292/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 listopada 2022


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Sosnowo i Wierzchowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rogowo od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 189/6 o pow. 1,3483 ha, działka nr 190/3 o powierzchni 0,6692 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sosnowo, dla której prowadzona jest przez  Sąd Rejonowy w Rypinie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WL1Y/00021519/0 oraz nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr działka 310/2 o powierzchni 0,0179 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wierzchowiska, Gmina Rogowo, dla której prowadzona jest przez  Sąd Rejonowy w Rypinie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WL1Y/00025187/1.  

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie
Nieruchomość położona w miejscowości Sosnowo oznaczona w ewidencji gruntów w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 189/6 o pow. 1,3483 ha i 190/3 o powierzchni 0,6692 ha, oraz nieruchomość położona w miejscowości Wierzchowiska oznaczona w ewidencji gruntów w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 310/2 o powierzchni 0,0179 ha stanowią własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy i użytkowane są jako droga oraz rów. Dyrektor Oddziału Terenowego w Bydgoszczy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wystąpił do Wójta Gminy Rogowo z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie przez Gminę Rogowo wymienionych działek. Zasadne jest przejęcie wskazanych wyżej nieruchomości ponieważ drogi pozostające w zasobie KOWR nie mają charakteru publicznego, a korzystanie z nich wymaga zgody KOWR w formie ustanowienia odpłatnej służebności.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2022, 10:28:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 369