string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLV/291/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 listopada 2022w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych, jeśli jest on realizowany przez rodzica dzieckaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700 ,poz. 1730, i poz. 2089 ) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r. poz. Nr 27, poz. 271, z 2004 r., Nr 237, poz. 2376; z 2007 r., Nr 201, poz. 1462 i z 2011 r., Nr 61, poz. 308)

Uchwała nr XLV/291/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 listopada 2022


w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych, jeśli jest on realizowany przez rodzica dziecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i z 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700 ,poz. 1730, i poz. 2089 ) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r. poz. Nr 27, poz. 271, z 2004 r., Nr 237, poz. 2376; z 2007 r., Nr 201, poz. 1462 i z 2011 r., Nr 61, poz. 308)


uchwala się,  co następuje:

§ 1. Określa się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego 
do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych, 
jeśli jest on realizowany przez rodzica dziecka, w następującej wysokości:

    1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł;
    2)  dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/276/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2022/2023.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki


U z a s a d n i e n i e 
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych modyfikuje dotychczasowy sposób dokonywania rozliczeń kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeśli jest on realizowany przez rodziców dziecka. 
Do prawidłowego dokonania zwrotu poniesionych kosztów przewozu konieczne jest określenie przez radę gminy w drodze uchwały stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tj. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
W tym stanie rzeczy  podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2022, 10:25:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 362