string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLV/290/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 listopada 2022w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Rogowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1812 i 1265 )

Uchwała nr XLV/290/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 listopada 2022


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Rogowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1812 i 1265 )


uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Roczny Program współpracy Gminy Rogowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zwany dalej „Programem”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik (216kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2022, 10:16:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 458