string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLV/289/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 listopada 2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z. i poz. 1512) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 731) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M. P. z 2022 r., poz. 1001)

Uchwała nr XLV/289/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 listopada 2022


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z. i poz. 1512) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 731) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M. P. z 2022 r., poz. 1001)


uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
    1)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
        a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                       660 zł;
        b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                       780 zł;
        c)  powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                       820 zł;

    2)  od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: 
        a)  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:   
            ▪  o liczbie osi – dwie                                       840 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy                               940 zł;
            ▪  o liczbie osi – cztery i więcej                     1040 zł;
        b)  równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie                                             1040 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy                             1240 zł;
            ▪  o liczbie osi – cztery i więcej                             1440 zł;
        c)  równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie                                             1090 zł;
- o liczbie osi – trzy                                             1340 zł; 
            ▪  o liczbie osi – cztery i więcej                                            2090 zł;
    3)  od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:  
        a)  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:     
            ▪  o liczbie osi – dwie                                     1490 zł;
            ▪  o liczbie  osi – trzy                                     1540 zł;
            ▪  o liczbie osi – cztery i więcej                     1640 zł;
        b)  równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie                                             1540 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy                                     1790 zł;
            ▪  o liczbie osi – cztery i więcej                             1840 zł;
        c)  równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie                                             1590 zł;
- o liczbie osi - trzy                                             1840 zł;
            ▪  o liczbie osi – cztery i więcej                             2640 zł;

    4)  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
        a)  od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                      1920 zł;
        b)  od 5,5 tony i poniżej 9 ton                      1920 zł;
        c)  od 9 ton i poniżej 12 ton                      1920 zł; 
    5)  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
        a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
            ▪  o liczbie osi – dwie                                      1250 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy i więcej                              1400 zł; 
        b)  równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
            ▪  o liczbie osi – dwie                                      1550 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy i więcej                              1450 zł;  
        c)  wyższej niż 36 ton:
            ▪  o liczbie osi – dwie                                      1600 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy i więcej                              1900 zł;

    6)  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
        a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
            ▪  o liczbie osi – dwie                                      1300 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy i więcej                              1900 zł;
        b)  równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
            ▪  o liczbie osi – dwie                                      2100 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy i więcej                              2000 zł;
        c)  wyższej niż 36 ton:
            ▪  o liczbie osi – dwie                                      2000 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy i więcej                              2700 zł; 

    7)  od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
            ▪  od 7 ton i poniżej 12 ton                              1690 zł;

    8)  od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
        a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
            ▪  o liczbie osi – jedna                                       700 zł;
            ▪  o liczbie osi – dwie                             1000 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy i więcej                             1200 zł;
        b)  równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
            ▪  o liczbie osi – jedna                                       800 zł;
            ▪  o liczbie osi – dwie                                     1200 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy i więcej                             1300 zł;
        c)  wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna                                               900 zł; 
            ▪  o liczbie osi – dwie                                     1400 zł;
            ▪  o liczbie osi - trzy i więcej                             1400 zł;

    9)  od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
        a)  równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
            ▪  o liczbie osi – jedna                                       800 zł;
            ▪  o liczbie osi – dwie                             1100 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy i więcej                             1200 zł;
        b)  równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:
            ▪  o liczbie osi – jedna                                       900 zł;
            ▪  o liczbie osi – dwie                                     1500 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy i więcej                             1300 zł;
        c)  wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna                                            1000 zł;
            ▪  o liczbie osi – dwie                                    1900 zł;
            ▪  o liczbie osi – trzy i więcej                            1500 zł;

    10)  od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy:
        a)  mniejszej niż 22 miejsca                    2200 zł;
        b)  równej lub większej niż 22 miejsca                    2350 zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały. Stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Stawki określone przez Radę Gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych przez ministra właściwego do spraw finansów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy. Obwieszczeniem z dnia 28 lipca 2022 r. Minister Finansów ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  na rok 2023. Określone w uchwale stawki podatku od nieruchomości na 2023 r. nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2022, 10:09:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 382