string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLV/288/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 listopada 2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z. i poz. 1512) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 731)

Uchwała nr XLV/288/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 listopada 2022


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z. i poz. 1512) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 731)


uchwala się, co następuje:
§1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Rogowo:
    1) od gruntów:
        a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania
            w ewidencji gruntów i budynków: 1,10 zł od 1 m2 powierzchni;
        b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
            i zbiorników sztucznych: 5,79 zł od 1 ha powierzchni;
        c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczne
            przez organizacje pożytku publicznego: 0,50 zł od 1 m2 powierzchni;
        d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9
            października 2015 r. o rewitalizacji i położnych na terenach, dla których miejscowy plan
            zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
            usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje
            zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych upłynął okres 4 lat, a
            w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,81 zł od 1 m2
            powierzchni,
    2) od budynków lub ich części:
        a) mieszkalnych: 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
        b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
            części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 25,00 zł od 1 m2 powierzchni
            użytkowej;
        c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
            materiałem siewnym: 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
        d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
            leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 5,30 zł 
od 1 m2 powierzchni
            użytkowej;
        e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
            publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z
            wyjątkiem letniskowych, dla których stawka wynosi 9,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
    3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 
        o podatkach i opłatach lokalnych.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
      i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie
Stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy  w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki określone przez Radę Gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ustalonych przez ministra właściwego do spraw finansów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust.2 ustawy. Obwieszczeniem z dnia 28 lipca 2022 r. Minister Finansów ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 r. Określone w uchwale stawki podatku od nieruchomości na 2023 r. nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów.metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2022, 09:59:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459