string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/15/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 6 grudnia 2006w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm..), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( . Dz.U z 2006r Nr 121, poz 844 z późn. zmianami ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25.10.2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 75, poz 758)

Uchwała nr II/15/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn.zm..), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( . Dz.U z 2006r Nr 121, poz 844 z późn. zmianami ), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25.10.2006r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 75, poz 758)


R a d a   G m i n y
uchwala :

§ 1

Stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości :
  1. od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części –  0,25 zł

  2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
      działalności gospodarczej oraz od  budynków  mieszkalnych  lub ich części zajętych na 
      prowadzenie działalności gospodarczej –  12 zł, 

  3. od 1 m2 powierzchni użytkowej
      budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
      obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł,

  4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
      działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych –  3,70 zł,

  5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części :
      a) od budynków letniskowych –  6,20 zł,
      b) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
          działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 2,81 zł 

  6. od budowli – 2%

  7. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej,
      bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,60 zł, 
  8. od gruntów :
         a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –                                                    3,65 zł od 1 ha powierzchni, 
          b) związanych z terenami letniskowymi i rekreacyjnymi – 0,34 zł od 1 m2
             powierzchni,
         c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
            pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,05 zł od 1 m2 
            powierzchni                                            

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
- nieruchomości określone w § 1 pkt 5 ppkt ‘b”  będące własnością emerytów  i rencistów.
Zwolnienie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.
- nieruchomości zajęte na biblioteki i ochotnicze straże pożarne, z wyjątkiem oddanych w użytkowanie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

        Przewodniczący Rady Gminy
        Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr II/15/2006 (36kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (15 grudnia 2006, 22:13:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3679