string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLV/287/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 listopada 2022w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rokNa podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 995)

Uchwała nr XLV/287/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 listopada 2022


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 995)


uchwala się, co następuje:

§ 1

Obniża się  średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający 
rok podatkowy 2023, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 
z  kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 43 zł za 1 dt.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy
      Marek Długokęcki

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, średnią cenę skupu żyta, 
która stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego, ustala każdego roku w formie komunikatu Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W komunikacie z dnia 19 października 2022 r. ogłoszono, że  podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok będzie średnia cena skupu żyta wynosząca 74,05 zł za 1 dt. Rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej 
jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. W tym stanie rzeczy  podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2022, 09:52:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 407