string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLV/285/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 28 listopada 2022zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)

Uchwała nr XLV/285/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 listopada 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)


Rada uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XXXIV/206/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XXXV/216/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/229/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2022 r.,  Zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/238/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/254/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2022 r.,  Uchwałą Nr XXXX/264/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 42/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 2 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 46/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLI/272/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 65/2022 i Nr 65A/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/282/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 października 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/283/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:
    1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 37 493 978,01 zł zwiększa się do kwoty 37 807 200,93 zł, z tego:
    1)   dochody bieżące z kwoty 33 948 143,39 zł zwiększa się do kwoty 34 261 366,31 zł
    2)   dochody majątkowe stanowią kwotę 3 545 834,62 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 
          do uchwały.   
2)  W § 1 ust. 3 pkt 1
     Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
     zleconych ustawami z kwoty 6 539 229,31 zł zwiększa się do kwoty 6 540 482,50 zł zgodnie
     z załącznikiem nr 3.
3) W § 2 ust. 1
    Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 38 573 278,01 zł zwiększa się do kwoty 38 886     
    500,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
    Wydatki bieżące w wysokości 30 866 403,73 zł zwiększa się do kwoty 31 179 626,65 zł.
5) W § 2 ust. 1 pkt 2
    Wydatki majątkowe stanowią  kwotę 7 706 874,28 zł
6) W § 2 ust. 3
    Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
    zleconych ustawami z kwoty 6 539 229,31 zł zwiększa się do kwoty 6 540 482,50 zł    
    zgodnie z załącznikiem Nr 3.
7) Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację ustawy o dodatku węglowym,
     ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła  
     i dla odbiorców wrażliwych ze środków  Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 
     zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8)  Ustala się plan dochodów i wydatków na 2022 rok finansowanych ze środków Funduszu 
     Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie   
     z załącznikiem Nr 5.
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3
      do  Uchwały  Nr XXXIV/206/2021  Rady  Gminy  Rogowo  z  dnia  30 grudnia     2021 r.  w sprawie
      budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki


Plik do pobrania Załącznik Nr 1 (390kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 2 (964kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 3 (477kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 4 (296kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 5 (747kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (285kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2022, 09:32:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357