string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLIV/284/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 22 listopada 2022w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840)

Uchwała nr XLIV/284/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 22 listopada 2022


w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840)


uchwala się co następuje:
§  1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
2) gminie - rozumie się przez to Gminę Rogowo.
§  2.
1. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy.
3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji.
4. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.
§  3.
Dotacja na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane, obejmuje nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy.
§  4.
Dotacja może być udzielona w wysokości 85% nakładów koniecznych, o których mowa w § 3.
§  5.
1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w § 3 załącza się:
1) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków (w przypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytków);
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku rozumieniu art. 71 ustawy;
3) opis i zakres prac lub robót, harmonogram oraz kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót;
5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (jeżeli jest wymagane), gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
6) dokumenty potwierdzające udzielenie dotacji przez inne podmioty lub informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji obejmującej nakłady określone w art. 77 pkt 1-6 ustawy nie załącza się dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 4 i pkt 5.
4. Dotacje dla przedsiębiorców na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane są pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.).
5. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, należy dołączyć zaświadczenia/oświadczenia oraz informacje, o których mowa a art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362), a także informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).
6. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.
§  6.
1. Wnioski o dotację zawierające odpowiednio wszystkie dokumenty, określone w § 5 składa się do Wójta Gminy Rogowo w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym mają być przeprowadzone prace lub roboty.
2. Wnioski zweryfikowane przez Wójta Gminy Rogowo stanowią podstawę do przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Rogowo o udzieleniu dotacji poszczególnym wnioskodawcom, w miarę posiadanych w budżecie środków na ten cel.
3. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Wysokość dotacji jest uzależniona od posiadanych w budżecie środków na ten cel.

§ 7
    1. Przyznanie dotacji następuje na podstawie uchwały  Rady Gminy Rogowo, określającej imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę  jednostki  organizacyjnej otrzymującej  dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę dotacji.

    2. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem, któremu udzielono dotacji.
§  8.
Rozliczenie dotacji, zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§  9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§  10.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik (914kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 grudnia 2022, 13:59:09)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (23 grudnia 2022, 08:53:35)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 412