string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr II/09/2006Rady Gminy w Rogowiez dnia 6 grudnia 2006w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.Na podstawie art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr II/09/2006
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Na podstawie art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz 1591 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje  :


§ 1. Przyznać Przewodniczącemu Rady Gminy miesięczną dietę w wysokości 130 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
1. Dieta płatna jest z dołu za każdy miesiąc.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Traci moc uchwała Nr II/18/2002 z dnia 12 grudnia 2002r w sprawie
ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz uchwała Nr XXI/7/05 z dnia 22 lutego 2005r zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Rogowie w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


      Przewodniczący Rady Gminy
      Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uchwała nr II/9/2006 (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (15 grudnia 2006, 22:05:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3627