string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XLIII/282/2022RADY GMINY ROGOWOz dnia 24 października 2022zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1964)

Uchwała nr XLIII/282/2022
RADY GMINY ROGOWO
z dnia 24 października 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1964)


Rada uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XXXIV/206/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XXXV/216/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/229/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2022 r.,  Zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/238/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/254/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2022 r.,  Uchwałą Nr XXXX/264/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 42/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 2 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 46/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLI/272/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 65/2022 i Nr 65A/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1
Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 31 606 800,53 zł zwiększa się do kwoty 32 381 711,79 zł, z tego:
1)   dochody bieżące z kwoty 28 146 257,76 zł zwiększa się do kwoty 28 835 877,17 zł
2)   dochody majątkowe z kwoty 3 460 542,77 zł zwiększa się do kwoty 3 545 834,62 zł
      zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.   
2)  W § 1 ust. 3 pkt 1
     Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
     zleconych ustawami z kwoty 5 662 883,96 zł zwiększa się do kwoty 6 352 397,37 zł zgodnie
     z załącznikiem nr 3.
3) W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 35 374 722,53 zł zwiększa się do kwoty 36 149 633,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 27 660 248,25 zł zwiększa się do kwoty 28 435 159,51 zł.
5)   W § 2 ust. 1 pkt 2
       Wydatki majątkowe stanowią kwotę 7 714 474,28 zł
6) W § 2 ust. 3
     Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
      zleconych ustawami z kwoty 5 662 883,96 zł zwiększa się do kwoty 6 352 397,37 zł    
      zgodnie z załącznikiem Nr 3.
7)  W § 2 ust. 4
     Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8)  Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację ustawy o dodatku węglowym ze środków   
     Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z załącznikiem Nr 5.
9) W § 4 ust.1
     Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
     oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 
     i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie 
     z  załącznikiem Nr 6. 
10) W § 4 ust. 5
      Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 
      roku zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 7, 9 do  Uchwały  Nr XXXIV/206/2021  Rady  Gminy  Rogowo  z  dnia 30 grudnia 2021 r.  w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęckimetryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (24 listopada 2022, 13:52:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 371