Uchwała nr XLI/276/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 25 sierpnia 2022w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2022/2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz.1079 i poz. 1561) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 1116, poz.1383 i poz. 2245 )

Uchwała nr XLI/276/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogowo na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz.1079 i poz. 1561) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 1116, poz.1383 i poz. 2245 )


uchwala się, co następuje :

§1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w Gminie Rogowo na rok szkolny 2022/2023, w następującej wysokości:
    
1) Paliwa płynne 
    a. Etylina 95 – 6,74 zł,
    b. Etylina 98 – 7,57 zł,
    c. Olej napędowy – 6,99 zł,

2) Paliwo gazowe 
    a. Gaz LPG – 3,26 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie:
Stosownie do ustawy z dnia 16 października 2019 r. Prawo oświatowe, w przypadkach wskazanych w ustawie obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. W celu wykonania obowiązku zwrotu rodzicom kosztów przejazdu dziecka  Rada Gminy określa na każdy rok szkolny, w drodze uchwały średnią cenę jednostki paliwa w gminie, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.  Ceny paliwa w Gminie Rogowo na dzień 11 sierpnia 2022 r. wynosiły :

Zdjęcie

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 września 2022, 09:40:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58