Uchwała nr XLI/274/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 25 sierpnia 2022w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559, poz. 583, poz. 1005 , poz.1079 i poz. 1561) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268, poz. 2270 i z 2022r., poz.1, poz. 66, poz.1079 i poz. 1692 )

Uchwała nr XLI/274/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559, poz. 583, poz. 1005 , poz.1079 i poz. 1561) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz.2268, poz. 2270 i z 2022r., poz.1, poz. 66, poz.1079 i poz. 1692 )


uchwala się, co następuje:

§1. W  §6 załącznika do Uchwały nr XXIX/6/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze                         i    specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub   całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018r. poz. 718 i z 2021r.poz. 435) dodaje się  ust.2 w brzmieniu:
,,2. Osoby które zakwalifikują się do otrzymania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach  projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.03.02 Rozwój usług społecznych oraz ze środków w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021– 2025,  są całkowicie zwolnione 
z ponoszenia odpłatności za usługi.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała   wchodzi   w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie:
Gmina Rogowo przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.03.02 Rozwój usług społecznych oraz ze środków w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021 – 2025. 
Należało podjąć stosowną uchwałę z uwagi na to , że osoby które zakwalifikują się do otrzymania pomocy w formie usług opiekuńczych lub  specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach realizacji powyższego projektu winny zostać zwolnione z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi. 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 września 2022, 09:29:22)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 września 2022, 09:30:43)
Zmieniono: format poprawiony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 78