Uchwała nr XLI/273/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 25 sierpnia 2022zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2022-2032.Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, 1561), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r., poz. 83)

Uchwała nr XLI/273/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 sierpnia 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, 1561), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r., poz. 83)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXXIV/207/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2022-2032, zmienioną Uchwałą Nr XXXV/217/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/230/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/255/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 36A/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XXXX/265/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2022 r.,  zmienia się:

Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik Nr 1 (3306kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 2 (148kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (19 września 2022, 09:12:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52