Uchwała nr XXXX/271/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 29 lipca 2022w sprawie przekazania według właściwości petycji.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870)

Uchwała nr XXXX/271/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 lipca 2022


w sprawie przekazania według właściwości petycji.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazać według właściwości petycję mieszkańców wsi Rogowo i Rogówko, dotyczącą interwencji w sprawie rozwiązania problemu niebezpiecznych zwierząt (psów) na posesji znajdującej się w Rogowie do:
      1) Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie;
      2) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie. 
    2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo do zawiadomienia o tym podmiot wnoszący petycję.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---
Uzasadnienie:

W dniu 20.07.2022 do Urzędu Gminy w Rogowie wpłynęła petycja mieszkańców wsi Rogowo i Rogówko, dotycząca interwencji w sprawie rozwiązania problemu niebezpiecznych zwierząt (psów) na posesji znajdującej się w Rogowie.

W piśmie mieszkańcy proszą o podjęcie działań interwencyjnych w związku z występującymi przypadkami agresywnego zachowania zwierząt (psów) z posesji położonej w Rogowie nr 81. 
Petycję przekazano do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia.

Komisja przeanalizowała treść petycji i uznała, iż sprawa dotyczy udomowionych zwierząt, które mają właściciela, a w związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz Uchwały nr XXXVII/231/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogowo na 2022 rok, zmienionej Uchwałą nr XXXIX/260/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 czerwca 2022 r., Gmina Rogowo ma obowiązek podjęcia interwencji w przypadku zwierząt bezdomnych. 

W związku z powyższym adresat petycji jest niewłaściwy w sprawie. 

Ustalono, że organem właściwym w sprawie jest Komendant Powiatowy Policji w Rypinie oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rypinie.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (12 września 2022, 09:48:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63