string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXX/267/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 29 lipca 2022zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rogowo nr XXII/10/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 i z 2022 r., poz. 583 i poz. 1116) Rada Gminy Rogowo

Uchwała nr XXXX/267/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 lipca 2022


zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rogowo nr XXII/10/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 i z 2022 r., poz. 583 i poz. 1116) Rada Gminy Rogowo


uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Gminy Rogowo nr XXII/10/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo w § 3 ust. 2 wyraz „ponadgimnazjalnych” zastępuje się wyrazem „ponadpodstawowych”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Długokęcki


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (12 sierpnia 2022, 12:29:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164