string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXX/264/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 29 lipca 2022zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283)

Uchwała nr XXXX/264/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 lipca 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r., poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283)


Rada uchwala, co następuje:

§1 W uchwale Nr XXXIV/206/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XXXV/216/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/229/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2022 r.,  Zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/238/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/254/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1
    Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 26 978 485,26 zł zwiększa się do kwoty
    32 029 506,46 zł, z tego:
      1)    dochody bieżące z kwoty 23 652 913,72 zł zwiększa się do kwoty 23 855 990,92 zł
      2)    dochody majątkowe z kwoty 3 325 571,54 zł zwiększa się do kwoty 8 173 515,54 zł
             zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) W § 1 ust. 3 pkt 1
     Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
     zleconych ustawami z kwoty 5 362 852,79 zł zwiększa się do kwoty 5 367 853,79 zł zgodnie
     z załącznikiem nr 3.
3) W § 2 ust. 1
    Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 31 292 042,26 zł zwiększa się do kwoty
    36 027 658,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
    Wydatki bieżące w wysokości 23 077 567,98 zł zwiększa się do kwoty 23 333 184,18 zł.
5) W § 2 ust. 1 pkt 2
       Wydatki majątkowe z kwoty 8 214 474,28 zł zwiększa się do kwoty 12 694 474,28 zł
6) W § 2 ust. 3
     Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
     zleconych ustawami z kwoty 5 362 852,79 zł zwiększa się do kwoty 5 367 853,79 zł zgodnie 
     z załącznikiem Nr 3.  
7) W § 2 ust. 4
     Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4. 
8)  Ustala się plan dochodów i wydatków na 2022 rok finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na
     realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem    Nr 5.
9)  W § 2 ust. 5 pkt 1
    Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
10)  W § 3 ust. 1
    Deficyt budżetu w kwocie 3 998 152,00 zostanie sfinansowany przychodami z wolnych 
    środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 322 800,14 zł;  
    przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
    o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 130 837,67 zł oraz przychodami 
    pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 544 514,19 zł.
11) W § 3 ust. 2
     Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 610 880,36 zł i łączną kwotę 
     planowanych rozchodów 1 612 728,36 zgodnie z załącznikiem Nr 7.
12) W § 4 ust. 5
      Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku
      zgodnie z załącznikiem Nr 8.
13) W § 6 
     Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
     wartościowych na:
      1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł;
      2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 544 514,19 zł;
14) W § 7 pkt 1
      Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków
      na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 4.
15)   W § 8 ust. 1
      Upoważnia się Wójta Gminy do:
    1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
        a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł;
        b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 544 514,19 zł;                         
§2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki      
     Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 do  Uchwały  Nr XXXIV/206/2021  Rady  Gminy  Rogowo  z  dnia
     30 grudnia 2021 r.  w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.
§3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik Nr 1 (190kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 2 (195kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 3 (132kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 4 (217kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 5 (203kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 6 (217kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 7 (127kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik Nr 8 (207kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (115kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (12 sierpnia 2022, 12:21:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220