string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXIX/263/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 7 czerwca 2022uchylająca uchwałę w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079)

Uchwała nr XXXIX/263/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 czerwca 2022


uchylająca uchwałę w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079)


uchwala się co następuje:

§1. Uchyla się uchwałę Nr XV/92/2020 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
    Marek Długokęcki


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 lipca 2022, 10:53:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215