Uchwała nr XXXIX/262/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 7 czerwca 2022zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/242/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia tego handluNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 3 , art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290)

Uchwała nr XXXIX/262/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 czerwca 2022


zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/242/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia tego handlu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 3 , art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale  nr XXXVIII/242/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia tego handlu (Dz.U. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r., poz. 2623) wprowadza się następujące zmiany:
    1) § 1 w ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Wyznacza się miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi  oraz wyrobami  rękodzieła wytworzonymi  w gospodarstwie rolnym, w miejscowości Rogowo, na terenie części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 298/3, obręb Rogowo.”

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Rogowo.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy 
    Marek Długokęcki


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 lipca 2022, 10:52:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 77