Uchwała nr XXXIX/261/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 7 czerwca 2022w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo na lata 2022 – 2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079)

Uchwała nr XXXIX/261/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 czerwca 2022


w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo na lata 2022 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079)


uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Rogowo na lata 2022 – 2027, przyjęty uchwałą nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogowo w Gminie Rogowo z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rogowo na lata 2022 – 2027, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik (2931kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (22 lipca 2022, 10:48:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31