string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXVIII/246/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 29 kwietnia 2022w sprawie sprzedaży wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Rogowo, usytuowanego w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości RogowoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Uchwała nr XXXVIII/246/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 kwietnia 2022


w sprawie sprzedaży wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Rogowo, usytuowanego w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Rogowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 71,73 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 42,28 m2, stanowiącego własność Gminy Rogowo, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 354/1, położonego w miejscowości Rogowo 63, o powierzchni 0,2300 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr WL1Y/00019720/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Rypinie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych  wraz z udziałem
w nieruchomości w wysokości 11401/38757 do części wspólnych  gruntu i budynku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                             Marek Długokęcki

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, zaś do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in zasad zbywania nieruchomości, a do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży.    

Przedmiotem niniejszej uchwały jest lokal niemieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 71,73 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 42,28 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego położonego w miejscowości rogowo 63. Lokal stanowi własność gminy i wchodzi w skład jej zasobu mieszkaniowego. W wyniku realizacji uchwały gmina zbędzie lokal. Lokal ten zostanie wyłączony z mieszkaniowego zasobu gminy. Zmniejszy się udział gminy w nieruchomości wspólnej. Zbycie lokalu przysporzy dochód ze sprzedaży oraz zmniejszy koszty zarządu nieruchomością wspólną.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (26 maja 2022, 15:09:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112