string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXVIII/245/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 29 kwietnia 2022w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Rogowo w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz.583) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899)

Uchwała nr XXXVIII/245/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 kwietnia 2022


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Rogowo w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz.583) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Rogowo, z udziałem w gruncie i budynku nr 3 usytuowanym
na działce w Starym  Kobrzyńcu  oznaczonej numerem ewidencyjnym 106/2, obręb Stary Kobrzyniec, o powierzchni 0,2900 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd  Rejonowy w Rypinie- IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta WL1Y/00016307/3:
     1.    lokalu mieszkalnego nr 1A o powierzchni użytkowej 17,13 m2 wraz z pomieszczeniem
            przynależnym o powierzchni 4,18 m2 i udziałem w wysokości 2131/21544 do części
            wspólnych  gruntu i budynku;
     2.    lokalu mieszkalnego nr 1B o powierzchni użytkowej 23,76 m2 i udziałem w wysokości
            2376/38757 do części wspólnych  gruntu i budynku;
     3.     lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 40,48 m2 wraz z pomieszczeniem
             przynależnym o powierzchni 0,52 m2 i udziałem w wysokości 4100/21544 do części
             wspólnych  gruntu i budynku;
4.     lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 41,73 m2 wraz z pomieszczeniem
        przynależnym o powierzchni 5,39 m2 i udziałem w wysokości 4712/21544 części
        do gruntu  i do budynku;
5.     lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 70,68 m2 wraz z pomieszczeniami
        przynależnymi o powierzchni 11,57 m2 i udziałem w wysokości 8225/21544 części
        do gruntu  i do budynku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                Marek Długokęcki

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym, pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Sprzedaż na rzecz takich osób następuje w drodze bezprzetargowej, stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 1 ugn. Do kompetencji rady gminy należy wyrażenie zgody na udzielenie przez organ wykonawczy bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny (art. 68 ust. 1 pkt 7 ugn).

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (26 maja 2022, 14:55:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113