Uchwała nr XXXVI/228/2022Rady Gminy Rogowoz dnia 11 lutego 2022w sprawie zmiany uchwały nr XXX/51/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RogowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 ), art. 110 ust. 1, art. 111 i art. 111a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1 i 66)

Uchwała nr XXXVI/228/2022
Rady Gminy Rogowo
z dnia 11 lutego 2022


w sprawie zmiany uchwały nr XXX/51/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 ), art. 110 ust. 1, art. 111 i art. 111a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1 i 66)


uchwala się, co następuje:
§ 1. W  Statucie Gminnego   Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie stanowiącym załącznik do Uchwały  Nr XXX/51/09 Rady Gminy Rogowo  z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogowie w § 10 dodaje się ust.2 w brzmieniu: 
„ 2. W strukturze Ośrodka działa Dzienny Dom Pobytu Senior +, który posiada własny regulamin ustalany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.” 

§ 2.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. 


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki


Uzasadnienie
---------------
W związku z utworzeniem ośrodka wsparcia w miejscowości Stary Kobrzyniec pod nazwą ,,Dzienny Dom Pobytu Senior+” oraz włączenia go w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie należało wprowadzić w statucie odpowiednie zapisy aktualizacyjne.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (24 marca 2022, 11:37:33)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (24 maja 2022, 11:22:12)
Zmieniono: poprawiono datę na właściwą

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 68