string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXIV/214/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2021w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 15 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, poz. 815)

Uchwała nr XXXIV/214/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2021


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 15 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, poz. 815)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Brzeszczki Małe oznaczonej numerem działki 290 o pow. 0,0800 ha zapisanej w księdze wieczystej 
KW Nr WL1Y/00026715/9 stanowiącej własność Gminy Rogowo na nieruchomość położoną 
w obrębie geodezyjnym Brzeszczki Małe oznaczoną numerem działki 304/1 o pow. 0,0800 ha zapisanej w księdze wieczystej KW Nr WL1Y/00017920/3 stanowiącą własność osób fizycznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych. Stosownie do art.18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym podjęcie  uchwały w tej sprawie  należy 
do  wyłącznej właściwości Rady Gminy. 
Działka nr 304/1 zostanie przeznaczona pod budowę placu zabaw. 
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 lutego 2022, 10:04:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 408