string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXIV/213/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2021w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Huta ChojnoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, poz. 815)

Uchwała nr XXXIV/213/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2021


w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Huta Chojno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, poz. 815)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rogowo nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
       oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 85/9 o pow. 0,1500 ha, obręb Huta Chojno, 
       gmina Rogowo, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rypinie – IV Wydział Ksiąg     
       Wieczystych KW Nr WL1Y/00000074/5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki


Uzasadnienie
Stosownie do art.18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania nieruchomości należy do  wyłącznej właściwości Rady Gminy. Zakupiona nieruchomość zostanie przeznaczona pod budowę placu zabaw.
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.
metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 lutego 2022, 10:01:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 393