string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXIV/212/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2021zmieniająca uchwałę nr XXXII/202/2021 w sprawie uchwalenia programu „Rogowska Karta Seniora”Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)

Uchwała nr XXXIV/212/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2021


zmieniająca uchwałę nr XXXII/202/2021 w sprawie uchwalenia programu „Rogowska Karta Seniora”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rogowo nr XXXII/202/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia programu „Rogowska Karta Seniora”, wprowadza się następującą zmianę:
1) w §5 skreśla się ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 lutego 2022, 09:58:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 402