string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXXIV/211/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2021w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1 i 2 , ust. 2 i ust. 2a, art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648)

Uchwała nr XXXIV/211/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2021


w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1 i 2 , ust. 2 i ust. 2a, art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w taki sposób, że opłata 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
           w § 1 
w wysokości 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca danej nieruchomości, jeżeli odpady
           są zbierane 
i odbierane w sposób selektywny. 
       2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
           właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, 
w wysokości dwukrotnej stawki ustalonej w § 2. ust. 1, to jest w wysokości 40,00 zł
miesięcznie.
        3. Liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie złożonej
            deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
            właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.


§ 3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanego pojemnika lub worka i stawki za pojemnik lub worek ustalonej w niniejszej uchwale. 

§ 4. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik przy odbiorze odpadów zbieranych w sposób selektywny: 
1) za pojemnik o pojemności 60 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 3,50 zł miesięcznie, 
2) za pojemnik o pojemności 80 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 5,00 zł miesięcznie, 
3) za pojemnik o pojemności 110 dm3 (litrów) i 120 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości
    7,00 zł miesięcznie, 
4) za pojemnik o pojemności 140 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 8,00 zł miesięcznie, 
5) za pojemnik o pojemności 180 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 11,00 zł
    miesięcznie, 
6) za pojemnik o pojemności 240 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 14,00 zł
    miesięcznie, 
7) za pojemnik o pojemności 500 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 29,00 zł
    miesięcznie, 
8) za pojemnik o pojemności 1100 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 65,00 zł     
    miesięcznie. 
       2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
           właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, 
           w wysokości dwukrotnej stawki ustalonej w  § 4. ust. 1, co stanowi kwotę:
1) za pojemnik o pojemności 60 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 7,00 zł miesięcznie, 
2) za pojemnik o pojemności 80 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 10,00 zł miesięcznie, 
3) za pojemnik o pojemności 110 dm3 (litrów) i 120 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości
    14,00zł miesięcznie, 
4) za pojemnik o pojemności 140 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 16,00 zł
    miesięcznie, 
5) za pojemnik o pojemności 180 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 22,00 zł
    miesięcznie, 
6) za pojemnik o pojemności 240 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 28,00 zł
    miesięcznie, 
7) za pojemnik o pojemności 500 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 58,00 zł
    miesięcznie, 
8) za pojemnik o pojemności 1100 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 130,00 zł
    miesięcznie. 
§ 5. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za worek przy odbiorze odpadów zbieranych w sposób
           selektywny: 
1) za worek o pojemności 60 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 10,00 zł miesięcznie, 
2) za worek o pojemności 120 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 20,00 zł miesięcznie. 
      2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
          właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, 
          w wysokości dwukrotnej stawki ustalonej w  § 5. ust. 1, co stanowi kwotę:
1) za worek o pojemności 60 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 20,00 zł miesięcznie, 
2) za worek o pojemności 120 dm3 (litrów) – stawka opłaty w wysokości 40,00 zł miesięcznie. 

§ 6. 1. Dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
           wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na których odpady są zbierane i
           odbierane 
w sposób selektywny ustala się ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 190,00 zł  na
           rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
           wypoczynkowe.
      2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
          właściciel nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
          wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania
          odpadów w sposób selektywny, w wysokości dwukrotnej stawki ustalonej w § 6. ust. 1 to jest w
          wysokości  380,00 zł.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIV/77/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 24  stycznia 2020 roku w sprawie
       dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
       ustalenia stawki tej opłaty w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
       ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości, na
       których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej
       stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości
       wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom., poz. 606 z dnia
       29 stycznia 2020).

§  8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
       Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Uzasadnienie

Stosowne do art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, Rada Gminy ma obowiązek w drodze uchwały dokonać wyboru ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustalić stawkę takiej opłaty. 
Na podstawie art. 6k ust. 3 Rada Gminy określa stawki opłaty podwyższonej 
za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j ust 3b. 
Stosownie do art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za odpady komunalne nie może być wyższa niż 2% przeciętnego, miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1osobę w 2020 roku wyniósł 1919,00zł, a zatem miesięczna opłata za jednego mieszkańca nie może przekroczyć kwoty 38,38zł. 
Przy ustaleniu stawki opłaty wzięto pod uwagę aktualną liczbę mieszkańców Gminy Rogowo, aktualną ilość wytwarzanych odpadów oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
           Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone w  grudniu 2019 roku, obecnie nie zapewniają pełnego pokrycia kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Rogowo. 
         W 2021 r. za usługę zagospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Rogowo zapłaciła Wykonawcy kwotę około 825.558,52zł. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2022 Zamawiający – Gmina Rogowo – otrzymała ofertę od Wykonawcy – firmy KARO z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę 875.920,50 zł. Jest to wzrost wartości z umowy o 6% w skali roku.) W roku 2021 należało z budżetu Gminy dofinansować system gospodarki kwotą 167 519,19 zł. Kwota ta została uwzględniona w kosztach przy ustalaniu stawki za odpady na rok 2022. 
Na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wpływa wiele czynników m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę  rosnące koszty pracowników, wzrost cen paliw oraz energii elektrycznej. 
Wyliczenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
Stosownie do art. 6j ust. 2b pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach 
w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
 Rada Gminy uchwala stawkę za pojemnik lub worek nie wyższą niż 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny wyniósł 1919,00 zł, a zatem stawka maksymalna nie może przekroczyć 24,94zł za pojemnik lub worek 
o pojemności 120 l.  Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. 
Wyliczenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno – wypoczynkowych. 
Stosownie do art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której znajduję się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, Rada Gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny wyniósł 1919,00 zł, a zatem stawka maksymalna nie może 
przekroczyć 191,90 zł. 
Rada Gminy ustaliła stawkę uwzględniając aktualną ilość tego typu obiektów, 
ilości wytwarzanych śmieci oraz kosztów ich przetwarzania. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.   

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 lutego 2022, 09:55:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380