string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXXIV/207/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2021w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2022-2032 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834).

Uchwała nr XXXIV/207/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2021


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2022-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834).


Rada Gminy postanawia:
§ 1
Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2021-2030, zmieniona Uchwałą Nr XXV/154/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 33/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXX/191/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2021 r. 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załączniki (1349kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 lutego 2022, 09:15:58)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (2 lutego 2022, 09:19:23)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 488