string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXXIV/206/2021Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2021w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773),

Uchwała nr XXXIV/206/2021
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2021


w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773),


Rada Gminy  uchwala, co następuje:                                    
§  1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 24 239 136,00 zł,  
           z tego:
    1)  dochody bieżące w kwocie 21 214 136,00 zł.
    2)  dochody majątkowe w kwocie 3 025 000,00 zł.
       2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
       3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
        zleconych ustawami w wysokości 3 984 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§  2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 28 380 930,00 zł, 
           z tego:
    1) wydatki bieżące w kwocie  20 684 810,00 zł.
    2) wydatki majątkowe  w kwocie  7 696 120,00 zł.                     
       2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.       
       3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:      
     a)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych   zadań   
        zleconych    ustawami   w   wysokości 3 984 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
       4. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
       5.  Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy:
    1) dotacje    dla    jednostek   sektora    finansów   publicznych 795 770,00 zł, zgodnie
        z załącznikiem Nr 5,
§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 4 141 794,00 zł zostanie sfinansowany przychodami  pochodzącymi
         z zaciąganych kredytów i pożyczek.
      2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 550 676,36 zł i łączną kwotę    
          planowanych rozchodów 408 882,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 
§ 4.1.Ustala  się plan dochodów  z tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych 
         oraz plan wydatków na  realizację  zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
         rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie
         z załącznikiem Nr 7. 
      3. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 
          za korzystanie  ze  środowiska  na  2022 rok:  wpływy  w  wysokości 2 500,00 zł; 
          wydatki w  wysokości  31 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
      4. Wyodrębnia  się  w  budżecie  kwotę  1 105 040,00 zł  dochodów  i   kwotę  
          1 105 040,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.
      5. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 489 655,45 zł  do dyspozycji sołectw, zgodnie   
          z załącznikiem nr 9.
§  5. Tworzy się rezerwy:
    1) ogólną w wysokości 126 290,00 zł,
    2) celową w wysokości 48 410,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
        kryzysowego.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz  emitowanych papierów wartościowych  na:
     1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie
         1 500 000,00 zł,
     2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4 141 794,00 zł, 
     3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych   
           oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 408 882,36 zł.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
     1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym,
         określone w załączniku Nr 4.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
     1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 500 000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie  4 141 794,00  zł,       
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
    oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 408 882,36 zł.
     2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań
         z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
         niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności
         wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1 000 000 zł.
     3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
         między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących
         (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków
         majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach
         działu klasyfikacji budżetowej, 
     4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków
    europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków
    europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany                te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
     5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł. 
     6) udzielania poręczeń i gwarancji.
     7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
         niż bank prowadzący obsługę budżetu. 
§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2022 w
       wysokości 300 000,00 zł, z tego:
     1) gwarancji do kwoty  100 000,00 zł.
     2) poręczeń do kwoty   200 000,00 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
         Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (353kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (1228kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (162kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (157kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (123kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (152kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (126kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 8 (114kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 9 (169kB) pdf
Plik do pobrania Uzasadnienie (213kB) pdf
Plik do pobrania Informacja (110kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 lutego 2022, 09:10:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 390